AktivizamFeminizamHrabra LolanajnovijeNaslovna vijest

Delila Hasanbegović: Najviše su ugrožene ove žene

Žene u Bosni i Hercegovini po mnogim pitanjima nisu jednako zastupljene kao muškarci.

Jedan od  njih je zdravstvene zaštita i skrb.

Ružica Ljubičić

Naime, prema podatima koje smo dobili iz inicijative Građanke za ustavne promjene ženama nisu jednako dostupne zdravstvene usluge poput onih vezanih za trudnoću, porod – dakle prenatalnu i postnatalnu njegu, abortus, redovne ginekološke preglede, kontracepciju, biomedicinski potpomognutu oplodnju, prevenciju i tretman malignih oboljenja. Reproduktivno zdravlje je važno za oba pola koja imaju sličnu potrebe; međutim, mnogo usluga zdravstvene skrbi je specifično za žene.

Najveći uspjeh inicijative Građanke za ustavne promjene je dokument pod nazivom ,,Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive“ koji se zalaže za senzibilizaciju i promjene Ustava iz rodne perspektive, sa vizijom da se ostvari egalitarno i zakonito učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu u BiH.

Foto: Canva

Koordinatorica Sarajevskog otvorenog centra i članica inicijative Građanke za ustavne promjene, Delila Hasanbegović ističe da su po pitanju zdravstvene zaštite najviše ugrožene žene sa invaliditetom, Romkinje, nezaposlene žene, žene koje žive u ruralnim sredinama.

Takođe im je smanjena dostupnost HPV vakcine, dostupnost i cijene kontraceptivnih sredstava, biomedicinski potpomognuta oplodnja i dostupnost pobačaja.

Velik problem je briga i svijest o vlastitom zdravlju. Naime, žene često izostaju s redovnih pregleda. Medicinsko osoblje ima lošu opremu s kojom ne zna rukovati, a tu su posebno ugrožene žene sa invaliditetom.

„Loša oprema i zaštita dovodi do toga da žene s invaliditetom izbjegavaju da koriste zdravstvene usluge, u ljekaru odlaze samo u slučaju značajnih tegoba i gotovo uopšte ne obavljaju preventivne preglede“- upozorava Hasenbegović.

Pandemija Covida 19 je dodatno pogoršala lošu sliku zdravstvene zaštite. Zasada nema relevantnih podataka o dostupnosti zdravstvene usluge za socijalno ugrožene žene, žene koje žive daleko od urbanih područja te podataka o dostupnosti kontracepcije i ginekoloških pregleda koji su fundamentalni za žensko zdravlje.

 

Dostupnost umjetne oplodnje

Prema zakonu Federacije BiH, preduslov za provedbu ovog postupka je da je dotadašnje liječenje neplodnosti bezuspješno i bezizgledno, što utvrđuje doktor medicine – specijalista ginekologije i akušterstva; da se radi o bračnom/vanbračnom paru, dakle da su osobe u bračnoj ili vanbračnoj zajednici.

„Ako žena nije starija od 42 godina života (na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, moguće je ostvariti pravo na: tri pokušaja intrauterine inseminacije, kao i pet pokušaja vantjelesne oplodnje).

Izuzetno, iz opravdanih zdravstvenih razloga, zakon daje mogućnost i ženi iznad 42 godine života da obavi ovaj postupak, za što saglasnost daje konzilij zdravstvene ustanove u kojoj se par liječi.“ – objasnila je Hasenbegović.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 2018. godine refundira tri pokušaja vantjelesne oplodnje za bračne parove u kojima je žena starosne dobi do 40 godina.

Ženama od 41. do 42. godine se finansira 50% troškova, dok ženama koje su starije od 42 godine, a koje su rodile dijete postupkom vantjelesne oplodnje, Fond potpuno refundira sve troškove. U Distriktu Brčko je dobna granica takođe 42 godine.

Foto: Canva

Dostupnost kontracepcije

Hasenbegović naglašava da ne postoji sveobuhvatan zdravstveni odgoj u BiH, što jeste glavni uzrok neinformiranosti i nepoznavanja opcija brige o vlastitom reproduktivnom i seksualnom zdravlju kako žena tako i muškaraca te dodaje kako je važno skinuti stigmu sa edukacije o odgovornom seksualnom ponašanju.

Problem abortusa

Kao jedan od velikih problema u izrazito složenoj socijalnoj i ekonomski nestabilnoj Bosni i Hercegovini je primjena abortusa kao kontracepcijskog sredstva. Posljedica toga je već spomenuta edukacija o kontracepciji kao i ostali faktori.

Hasanbegović kaže da je kontracepcija primarni korak u planiranju obitelji i zaštiti od neželjene trudnoće i polno prenosivih bolesti.

Činjenica da se usluga tzv. pobačaja na zahtjev plaća je diskriminatorna, jer ne omogućava svima jednak pristup pravu, favorizuje/razlikuje jedne ispred drugih. Iz bilo kojeg razloga da se obavlja, abortus treba biti besplatan, siguran i legalan.

Hasenbegović upozorava na tzv. favorizaciju abortusa u izuzetnim situacijama ako je riječ o silovanju ili ugroženom životu pacijentice.

Na kraju trebamo istaknuti pravo svake žene na zdravstvenu njegu i zaštitu te njeno pravo na izbor o odlučivanje o vlastitome tijelu i zdravlju. Takođe je bitno motivisati žene da idu na redovne preglede i potraže pomoć od sistema ako im je uskraćena zdravstvena zaštita.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije