transakciona-analiza-razgovor
MedicinanajnovijePraktična LolaRadoznala LolaŽivot

Lični razvoj i transakciona analiza: siguran put do ostvarenja punog potencijala

Ako vas interesuje psihologija, pretpostavljamo da ste bar jednom čuli za termin transakciona analiza, koja je već dugi niz godina izuzetno popularna. Šta tačno predstavlja ovaj pojam i zašto privlači sve veću pažnju, objasnićemo vam u tekstu koji je pred vama.

Priredila: Srbijanka Stanković

Foto: Pexels.com

Transakciona analiza (TA) je psihološka teorija ličnosti koja je prvenstveno prepoznatljiva kao psihoterapeutski metod. Ovaj teorijski pristup kreiran je da podstiče lični razvoj i promene. Nudi mogućnost za razvoj veština potrebnih za život i to je ono što ga čini vrednim i efikasnim u rešavanju mnogih teškoća. 

Popularnost transakcione analize ogleda se u širokom spektru njene primene. Može se koristiti kao sistemska psihoterapija za rad sa pojedincem, parovima, grupama ili porodicom. Osim toga, psihološke i komunikacione tehnike koje su razvijene u okviru TA uspešno se primenjuju u oblastima obrazovanja (interakcije između nastavnika i učenika, na primer), u organizacijama, razvoju lidera i timova i sl.

Zavisno od polja primene, razlikujemo: 

 • TA kao psihoterapiju (rad sa osobama koje imaju dijagnostikovane mentalne poremećaje) 
 • TA kao psihosocijalno savetovanje (koučing, savetovanje i rad sa osobama koje su se našle u kriznoj situaciji ali nemaju mentalni poremećaj te im je neophodna podrška kako bi prevazišli krizu i razvili svoje potencijale)
 • TA kao podučavanje (pedagoški rad sa zdravom decom i odraslima radi efikasnijeg učenja, postizanja punog potencijala ličnosti i prevencije poremećaja)
 • Organizaciona TA (rad u okviru organizacije na efikasnosti timova i organizacije, upravljanju promenama i razvoju organizacione kulture, razvoju vestina zaposlenih, unapređenju odnosa između zaposlenih i lidera i sl.). 

Ukratko, zbog svih svojih osobina, transakciona analiza važi za pristup koji je usmeren na dobrobit i pomoć pojedincu kako bi dostigao pun potencijal u svim aspektima života. 

Transakciona analiza – kratak istorijat razvoja

Transakciona analiza je nastala 60-ih godina dvadesetog veka. Njen tvorac, Erik Bern je ovu teoriju ličnosti razvio na krilima psihoanalize, ali se tokom vremena sve više udaljavao od Frojdove teorije jer je radeći kao psihoanalitičar uviđao njena ograničenja. On je nastojao da razvije funkcionalnu, efikasnu i lako razumljivu teoriju koja bi omogućila razumevanje misli i ponašanja ličnosti. 

Na razvoj TA veliki uticaj imali su i radovi Erika Eriksona i Federna. Naglu popularnost ovaj psihoterapijski model dobio je nakon objavljivanja Bernove knjige “Ja sam OK, ti si OK”, koja je postala bestseler i približila osnove TA široj populaciji. Danas su radovi Erika Berna nezaobilazna literatura u TA edukaciji. 

Od svog nastanka pa do danas, transakciona analiza je iznedrila brojne teorijske koncepte, modele i alate, zbog čega je široko primenljiva u savremenoj psihologiji, i to je jedna od njenih najvećih prednosti. Osim toga, uvrštena je u zvanične terapijske modalitete od strane Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP).

Osnovne pretpostavke 

U temeljima ove teorije ličnosti i terapijskog modela nalazi se nekoliko pretpostavki:  

 • Ljudi su bazično u redu
 • Svi imaju kapacitet da misle (osim osoba sa urođenom mentalnom retardacijom) 
 • Svako odlučuje o svojoj sudbini i to su odluke koje se formiraju tokom ranog detinjstva; takođe, svako može tokom života promeniti svoje rane odluke.
psihoterapeut-analiza-transakciona

Pexels.com

Ove pretpostavke određuju transakcionu analizu kao humanističku i pozitivističku teoriju sa terminologijom koja je svojstvena pozitivnoj psihologiji. Dakle, svaka osoba, bez obzira na postupke, u svojoj suštini je u redu. Sopstvenim uređenim kapacitetima (bazično jezgro ličnosti) može da misli i odlučuje o izmeni neželjenih obrazaca ponašanja. Ovo je ključno za promenu koja će omogućiti ostvarenje sopstvenih potencijala. Bern je verovao da svaki čovek ima kapacitete da odluči šta želi da postigne u životu, a da TA može da pomogne da osoba prepozna svoje vrednosti i postigne postavljene ciljeve. 

Osnovni principi transakcione analize

TA objašnjava strukturu ličnosti kroz model ego stanja: Roditelj, Odrasli, Dete – ROD. Ego stanja se odnose na tri glavna dela ličnosti pojedinca i svako od njih predstavlja po jedan sistem mišljenja, osećanja i ponašanja. Pišu se velikim početnim slovom, kako bismo ih razlikovali od osoba i uloga.

Roditelj je ego stanje koje obuhvata skup misli, osećanja i obrazaca ponašanja naučenih, tačnije preuzetih od roditelja ili drugih značajnih ljudi u detinjstvu. Kroz ponašanje se može ispoljiti kao kritikujući ili podržavajući. 

Odrasli je ego stanje koje se odnosi na sadašnjost. Kada postupa iz ovog stanja, osoba koristi načine za rešavanje problema sada i ovde. Ukoliko proceni da joj je potrebna pomoć ona traži savet za konstruktivno rešenje, donosi zdrave odluke. Živi u aktuelnom trenutku i usmerena je ka rastu, razvoju i intimnosti. Kada se komunicira iz ovog stanja veća je verovatnoća za potpunije razumevanje poruka koje drugi šalju i za postizanje kompromisa. 

Dete kao ego stanje obuhvata poruke i odluke koje su se tokom ranog detinjstva kroz iskustvo usadile u srž ličnosti. Kada komunicira iz ego stanja deteta osoba misli, oseća i ponaša se u određenim situacijama onako kako je to činila u detinjstvu. Na primer, na kritiku može da reaguje osećanjem stida i da spušta pogled. 

Najčešće u stresnim situacijama osoba reaguje iz ovog ego stanja ili iz ego stanja Roditelja. Naša ego stanja determinišu odnose koje uspostavljamo jedni sa drugima, sadržaj i način međusobne komunikacije, kao i ishod komunikacije. Osnovna edukacija iz Organizacione transakcione analize podržava lični razvoj u pravcu izbora najefikasnijih ego stanja, u zavisnosti od situacije. 

U transakcijama sa drugima mi svesno ili nesvesno aktiviramo svoja ego stanja, što može dovesti do saradnje ili sukoba, do konstruktivnog ili destruktivnog ponašanja, osnaživanja ili obeshrabrivanja itd. Jačanje i razvoj lične fleksibilnosti u upotrebi ego stanja kroz trening ili coaching dovodi do efikasne komunikacije.

Transakcija podrazumeva da je jedna osoba nešto dala (uputila poruku) i zauzvrat je nešto dobila (primila poruku). Osnovač Transakcione analize je sa namerom izbegao pojam interakcija, želeći da naglasi kako u komunikaciji postoji transakcija, razmena. Analiza transakcija omogućava razumevanje misli, ponašanja i osećanja jedne osobe. Transakcije mogu biti komplementarne i ukrštene. Komplementarne transakcije podrazumevaju da se jedna osoba obraća drugoj iz identičnog ego stanja. Ukrštene transakcije, kod kojih se osoba obraća drugoj iz različitog ego stanja, mogu biti uzrok konflikta i grešaka u komunikaciji, ali su i način da se izađe iz obrazaca ponašanja koji nam ne odgovaraju.

Transakcije mogu dovesti do jedne od sledećih pozicija: 

 1. Ja sam Ok, ti si OK
 2. Ja sam OK, ti nisi OK
 3. Ja nisam OK, ti jesi OK
 4. Ja nisam OK, ti nisi OK. 

Transakcija koja se odvija između dve odrasle osobe (zrele u psihološkom smislu) uglavnom je konstruktivna. U ovom slučaju obe strane su potpuno racionalne, svesne i učestvuju u smislenom razgovoru. Takva komunikacija je logična, fokusirana na ishod koji je obostrano koristan, bez osuđivanja. Coach ili terapeut biraju da iniciraju transakcije koje su učinkovite u rešavanju problema sa kojim se klijent sreće.

Međutim, u svakodnevnom životu naše interakcije su često u suprotnosti od modela komunikacije Odrasli – Odrasli, tako da jedna osoba može da komunicira iz ego stanja Odrasli, a druga iz ego stanja Deteta, Roditelja, ili oboje. Ovo dovodi do različitih ishoda. Interakcija može biti komplementarna i produktivna sve dok jedna osoba postupa kao odrasla i svesna je toga iz kog ego stanja postupa druga osoba. 

Roditeljski tip poruka najčešće kritikuje, osuđuje, autoritativan je, okrivljuje iz perspektiive “ja sam u redu, ti nisi u redu” i najčešće očekuje potvrdan i usklađen odgovor. Uopšteno rečeno, glas roditelja je ciničan, osuđujući i podrazumeva uverenje “ja sam uvek u pravu”. Sa druge strane, onaj ko postupa iz ego stanja Deteta može biti popustljiv, kooperativan ili pak buntovan, negativističan, tako da komunikacija postaje ukrštena i konfliktna. Odgovor iz ego stanja Deteta najčešće je izraz straha, stida, slabosti, želje da ga razumeju i shvate, a najčešća očekivanja su mu kazna ili odobravanje. Ovo je determinisano iskustvima iz ranog detinjstva, do pete ili šeste godine. 

Osim ego stanja i transakcija, u TA postoji još nekoliko pojmova koje treba objasniti kako bi se razumeli njena suština, cilj i doprinos ličnom razvoju. 

psihoterapija

Pexels.com

Životni skript ili scenario – obuhvata nesvesno izgrađenu odluku o svom životu, koja sadrži  uverenja i poglede o sebi, o drugima i o svetu. Iskustva svake osobe iz ranog detinjstva (od rođenja do pete godine) snažno određuju njeno ponašanje u društvenim interakcijama, pristup sebi, porodici, karijeri. 

U okviru TA razvijene su metode i alati kojima se rane odluke mogu promeniti i odblokirati potencijal na putu ka ličnom rastu i razvoju. 

TA koristi metod analize scenarija kako bi se, između ostalog, preispitale i analizirale suptilne poruke koje smo dobijali tokom odrastanja od roditelja i drugih nama važnih osoba. Ovo u velikoj meri može doprineti razumevanju ponašanja u određenim situacijama. U poslovnom okruženju, u radu sa liderima i osnivačima kompanija analiziramo njihov životni skript kako bismo razumeli kulturu kompanije, njen razvojni put, način poslovanja i svrhu. Prilikom osnovanja kompanije, TA konsultant može podržati osnivača u veze između poslovne ideje i životnog skripta osnivača, kako bi na vreme prevenirao izazove i iskoristio kapacitete. Ovakav rad se može realizovati u bilo kojoj fazi razvoja kompanije, podržava i lični razvoj lidera i održivost poslovanja. 

Opšti cilj ili motiv TA je da ojača ego stanje Odraslog kod klijenta i da na taj način dođe do korisnih strategija za ostajanje u ego stanju Odraslog. To se postiže primenom alata, metoda, razgovora tokom savetovanja, kako bi se utvrdilo i razumelo šta je to što dovodi do situacije kada klijent prelazi u ego stanja Roditelja ili Deteta (Bern, 1958.). Prednost TA se ogleda u tome što ljudi intuitivno razumeju koncepte i veoma lako i brzo uspevaju da prepoznaju prilikom analize u kom ego stanju su bili tokom neke situacije i razgovora. U savetovanju i psihoterapiji često se koriste strukturni dijagrami koji olakšavaju klijentima da razumeju model tri ego stanja i pravce komunikacije. 

TA i lični razvoj

Transakciona analiza može da se koristi u kratkoročnim intervencijama, poput savetovanja ili koučinga, tokom koje se TA kouč i klijent fokusiraju na rešenje neke konkretne situacije ili problema. S druge strane, moguć je i dugotrajniji ppsihoterapijski rad sa klijentom, usmeren ka razumevanju dubljih struktura ličnosti, radi sticanja što boljeg uvida u unutrašnji svet klijenta, a sa ciljem eliminisanja konflikata i poboljšanja odnosa sa drugima, kao i razvoja potencijala i autonomije. 

TA kouč ili terapeut sa klijentom sklapa ugovor koji podrazumeva ravnopravni odnos, i jasno podeljenu odgovornost za ostvarene promene. Tom prilikom neophodno je da klijent saopšti šta želi da menja, šta je spreman da čini zarad te promene i da ispolji motivaciju za preuzimanje vlasništva nad sopstvenim problemima. 

U prilog popularnosti TA govore i istraživanja koja su pratila njene efekte i savetovanja. Naieri, Lotfi i Noorani (2014.) su realizovali grupnu Transakcionu analizu sa 15 parova, kroz osam seansi u trajanju od po 90 minuta. Pre početka terapije ispitan je stepen bliskosti koji su ostvarivali parovi. Svaki par je imao niske ocene na ovom testu. Nakon TA terapije opet je ocenjivan stepen intimnosti. Svaki od ovih 15 parova imao je značajno višu ocenu koje se zadržala i nakon tri meseca od završetka terapije. Ovi rezultati govore u prilog mišljenju da je TA moćno terapijsko sredstvo i put ka uzajamnom razumevanju među partnerima i jačanju bliskosti. 

TA takođe može da doprinese i jačanju roditeljskih kapaciteta i kompetencija. Saberinia i Niknejadi su 2019. godine objavili zapažanja do kojih su došli tokom osam nedeljnih seansi u trajanju od 90 minuta. U seansama je učestvoalo 15 majki čija su deca imala osećaj poremećaja ponašanja. Terapija je značajno unapredila odnos majki sa decom. Interakcije su se sve češće odvijale iz stanja Odrasli – Odrasli, što je doprinelo ublažavanju konflikta među njima. TA dakle može da pomogne u jačanju roditeljskih kompetencija, na primer, kroz poboljašnje kontrole emocija i ponašanja roditelja, tako što će sa svojom decom komunicirati kao odrasla osoba. Opširnije rezultate istraživanja efekata TA možete pročitati na ovoj stranici

Izvori:

 https://www.counselling-directory.org.uk/transactional-analysis.html#keyconceptsoftransactionalanalysi

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije