Da li ste znalinajnovijePorodicaRadoznala Lola

Usvojen Zakon u RS: Roditelju koji ne plaća alimentaciju biće oduzet pasoš

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o privremenom izdržavanju djece (Alimentacioni fond), i uputila ga u javnu raspravu.

Redakcija

6yka.com

“Zakon prvi put jasno definiše, između ostalog, pravo na privremeno izdržavanje i korisnike ovog prava, postupak za ostvarivanje prava, isplatu i povrat iznosa privremenog izdržavanja”.

Osnovni razlog za donošenje Zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske jeste potreba za unapređenjem položaja djece, kojima je potrebna podrška Republike da ostvare svoje zakonsko pravo na izdržavanje”, saopštila je Sonja Davidović, ministrica porodice omladine i sporta Republike Srpske.

Dodaje da je Zakonom predviđeno osnivanje posebnog Fonda – osnivač Fonda je, u ime Republike, Vlada Republike Srpske, a Fond ima svojstvo pravnog lica sa javnim ovlašćenjima.

“Do potpunog namirenja potraživanja od obveznika izdržavanja, obvezniku izdržavanja će se odbiti izdavanje putne isprave, odnosno putna isprava će mu biti oduzeta oduzeti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast izdavanja putnih isprava”, pojašnjava.

Pravo na privremeno izdržavanje od strane Fonda ima dijete čiji dužnik obaveze izdržavanja, na osnovu izvršne isprave, ne izvršava ili djelimično izvršava obavezu izdržavanja, na način da nisu plaćena tri mjesečna obročna davanja i više mjesečnih obročnih davanja izdržavanja u posljednjih 12 mjeseci uzastopno ili sa prekidima, računajući od dana kada je pokrenut izvršni postupak.

Zakonom je, između ostalog, definisano da se pravo na privremeno izdržavanje priznaje djetetu od dana podnošenja zahtjeva Fondu. Novčani iznos privremenog izdržavanja određuje se u visini iznosa određenog u izvršnoj ispravi, a postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje Fond pokreće na zahtjev zakonskog zastupnika djeteta, ili na zahtjev organa starateljstva.

Privremeno izdržavanje isplaćuje Fond na osnovu rješenja o priznatom pravu na privremeno izdržavanje, a to podrazumijeva: ukupan iznos dospjelih a neisplaćenih potraživanja djeteta prema obvezniku izdržavanja i ubuduće, u mjesečnim iznosima za mjesec u kome potraživanje dospijeva. Isplatom iznosa privremenog izdržavanja Fond stupa u pravni položaj povjerioca prema obvezniku izdržavanja i na njega prelaze potraživanja izdržavanja u visini isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja uvećanog za iznos zakonske zatezne kamate i troškova postupka.

Do potpunog namirenja potraživanja od obveznika izdržavanja, obvezniku izdržavanja će se odbiti izdavanje putne isprave, odnosno putna isprava će se oduzeti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast izdavanja putnih isprava.

“Osnivanje novog Fonda, sa posebnom namjenom po ovom osjetljivom društvenom pitanju, jasno nas opredjeljuje da se uhatimo u koštac sa nesavjesnim zakonskim dužnicima, kada je u pitanju izdržavanje djece”, ističu iz Vlade RS.

Ranije smo pisali da mnogi roditelji moraju da rade više poslova da bi obezbijedili osnovna sredstva za život sebe i svog djeteta, a sa druge strane drugi roditelj djeteta ne uplaćuje alimentaciju.

Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Ombudsman za djecu Republike Srpske pozvali su prošle godine na ulaganje dodatnih napora u cilju osnivanja i rada alimentacionih fondova u Bosni i Hercegovini.

Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Ombudsman za djecu Republike Srpske ističu da je pravo djeteta na izdržavanje jedno od osnovnih prava djeteta zagarantovano članom 27. UN Konvencije o pravima djeteta po kojem dijete ima pravo na životni standard primjeren fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i društvenom razvoju.

Adriana Basara, novinarka i aktiviskinja rekla je ranije za BUKU da bi samo uspostavljanje Alimentacionog fonda sa jedne strane, značilo sigurnost za roditelja koji je staratelj djece, a sa druge strane, neki korektivni faktor za roditelja koji plaća alimentaciju.

“Jer neplaćanje alimentacije je krivično djelo. Roditelju koji plaća alimentaciju, u interesu je da plati tu alimentaciju, a ne da plati alimentacionom fondu dug i kaznu. Istovremeno, osnivanjem Alimentacionog fonda, smatram da bi pravosudni organi počeli da rade ažurnije, a Centri za socijalni rad imali bi na jednom mjestu podatke za svu djecu koja žive u jednoroditeljskim zajednicama.

Alimentacioni fond je i jedna vrsta obaveze države, jer je dužna da se brine o djeci koja su njena budućnost, budući poreski obveznici, a ne da im bude maćeha i odbacuje ih”, kaže za BUKU Basara.

Preuzeto sa: 6yka.com

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije